Mgr. Václav Hodek | Advokát


O nás

Advokátní kancelář Mgr. Václava Hodka je českou advokátní kanceláří se sídlem v Plzni.

Naše kancelář poskytuje svým klientům komplexní a kvalifikovaný právní servis ve všech základních oborech práva. Ve své činnosti se kancelář zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti práva obchodního, právních vztahů k nemovitostem a práva správního. Významnou část naší agendy tvoří také oblasti práva občanského, pracovního a práva životního prostředí. Právní servis je naší kanceláří poskytován jak subjektům z řad podnikatelů a veřejné správy (zejména obcím), tak i nepodnikajícím fyzickým osobám.

Naše advokátní kancelář dále zastupuje své klienty v soudních sporech (včetně vymáhání pohledávek), rozhodčích řízeních před rozhodci i stálými rozhodčími soudy, insolvenčních řízeních i v řízeních před správními orgány.

Advokátní kancelář nabízí klientům nejen odbornost, ale i flexibilní přístup se zřetelem na vysokou efektivitu, spolehlivost a zejména výsledky. V zájmu komplexnosti námi poskytovaných služeb kancelář úzce spolupracuje se notáři, exekutory, znalci, auditory, účetními a daňovými poradci. Standardem při poskytování poradenství advokátní kanceláří je snaha o důkladné porozumění hlavním zájmům a cílům klientů a jejich co nejefektivnější dosažení.